Reformen gagnar Skåne

Efter idel skrämselpropaganda och en hel del missförstånd blir den skånska basmödrahälsovården från och med idag en del av Hälsoval Skåne. Reformen ger de skånska kvinnorna fler mottagningar att välja mellan, och den kommer avsevärt att öka tillgängligheten och den reella valfriheten.

Vår grundläggande ambition är nämligen att erbjuda vård närmare människor och att möta individens unika behov genom att ge de vårdenheter som ingår möjlighet till profilering:

Vissa enheter attraherar människor därför att de ligger nära hemmet eller arbetsplatsen, andra för att de erbjuder generösa öppettider och en tredje grupp för att de har specialiserat sig inom ett visst område. Oavsett hur vårdenheternas unika profil ser ut ska varje människa ha möjlighet att göra egna rationella val – det ska inte politiker och tjänstemän göra åt dem.

Det har dessutom funnits ett antal problemområden som behöver åtgärdas, inte minst när det gäller tillgängligheten i stora delar av Skåne. Vi såg nämligen kontinuerligt fall där gravida kvinnor först sent i graviditeten fick tid hos en barnmorska, vilket inte är acceptabelt. I de ackrediteringsvillkor som vårdenheterna måste godkänna regleras detta, och enheter som inte uppfyller tillgänglighetskraven riskerar att få sina ackrediteringar indragna.

Ett annat stort bekymmer har varit att mödrahälsovården inte har sett likadan ut i hela Skåne, något som många gravida kvinnor uppfattat som både förvånande och orättvist.

Skillnaderna har bland annat gällt olika tillgång till preventivmedelsrådgivning och antal ultraljud. Ersättningssystemet såg olika ut och jämfört med andra landsting har Region Skåne, enligt den organiserade screeningen för livmoderhalscancer, haft låg hörsamhet i gynekologisk cellprovtagning.

Allt detta kommer reformen att förbättra.

Vi vill också se till att mer mödravård erbjuds nära och tillgängligt för de gravida kvinnorna, och att de barnmorskemottagningar som bedriver den basala mödravården lägger mer fokus på helhetssyn och förebyggande hälsoarbete.

Även om vi tillför den skånska mödrahälsovården över 31 miljoner kronor extra på helårsbasis anser vi, till skillnad från Socialdemokraterna, att ständig resurstillförsel inte är enda vägen för att utveckla och förbättra vården.

Vi inser det nödvändiga i att se över strukturer och processer, och vi vill se till så att skåningarna får ut så mycket som möjligt av sina skattade kronor – detta utan att det inkräktar på kvalitet och tillgänglighet. Med den reform som nu införs ser vi till att bevara det som är bra och samtidigt utveckla de delar som inte fungerat tillfredsställande.

Vi kan konstatera att det redan från idag, då den nya modellen träder ikraft, kommer att finnas fler barnmorskemottagningar som erbjuder rådgivning kring sexuell hälsa, gynekologisk cellprovtagning och stöd under graviditeten än vad som var fallet före reformens införande. Flera av dessa mottagningar kommer att förläggas på mindre orter där det tidigare inte erbjöds någon mödravård alls.

Av de företag som kommer att driva de privata alternativen kommer drygt hälften att drivas av barnmorskor, vilket är väldigt glädjande. Reformen ger alltså också barnmorskorna större inflytande över den verksamhet de bedriver, oavsett om de är egna företagare eller anställda vid privata eller offentliga mottagningar.

Det är vår absoluta övertygelse att denna reform kommer att ge en skånsk mödrahälsovård som präglas av tillgänglighet, reell valfrihet och kvalitet – en mödrahälsovård med de skånska kvinnorna och de ofödda barnen i fokus.