Det handlar om att rädda liv

Kaos är nog det ord som bäst beskriver den nationella upphandlingen av vaccin mot livmoderhalscancer. Efter flera överklaganden som försenat inköpen och oklarheter kring när ett slutligt beslut kan komma valde vi i Region Skåne att agera, vi kunde inte längre riskera skånska flickors framtida hälsa.

Det hela började ju så bra, för att skydda flickor från risken att i framtiden drabbas av livmoderhalscancer skulle de svenska landstingen erbjuda gratis vaccinering av alla flickor födda 1993 och senare. En gemensam upphandling av vaccin gjordes, som överklagades av det förlorande läkemedelsbolaget, en ny upphandling gjordes, som även denna överklagades. Trots att flera år har gått har vi ännu inte kommit igång med vaccineringarna och under tiden smittas flickor dagligen av det virus som kan ge upphov till livmoderhalscancer, humant papillomvirus (HPV).

Varje år dör cirka 200 kvinnor i Sverige i sjukdomen och flera hundra insjuknar. Trots att vaccin finns att tillgå kan vi som ansvariga politiker inget göra utan sitter fastklämda mellan å ena sidan en för sjukvården bristfällig lag (Lagen om offentlig upphandling, LOU) och å andra sidan två läkemedelsbolag som för egen vinnings skull utnyttjar lagstiftningens brister.

När det gäller HPV-viruset och uppkomsten av livmoderhalscancer är tiden dessutom en viktig faktor. Bäst skydd får man om man vaccineras innan man gör sin sexuella debut och ju mer sexuellt aktiv man hinner vara ju större risk är det att man drabbas. Ju tidigare man vaccineras desto bättre alltså, vilket också är anledningen till att vaccineringarna är tänkta att ske redan från årskurs fem och företrädesvis från skolhälsovårdens sida.

Just skolan och våra möjligheter att nå de flickor som är födda 1993 blev avgörande för vårt beslut att genomföra en egen direktupphandling av vaccin till denna årskull. Vi vet nämligen att betydligt fler flickor blir vaccinerade så länge de är kvar i skolan, hörsamheten är betydligt sämre när de väl lämnat denna.

Det finns delade meningar om det vi gjorde ryms inom lagens ramar. Vi menar att så var fallet, dels för att vi inte kunde ha förutsett att upphandlingsprocessen skulle dra ut i tre år och dels därför att skånska flickors framtida hälsa var i uppenbar fara. Allt detta torde rymmas inom ramen för LOU:s paragraf om "synnerligt skäl". Oavsett hur man tolkar lagen visar turerna kring upphandlingarna av HPV-vaccin att LOU måste förändras.

LOU har fördelar men den passar inte fullt ut på hälso- och sjukvårdsområdet. Tillgången till vaccin ska inte kunna hindras av ett överklagande utan inköp enligt det överklagade avtalet borde kunna göras under den period som frågan behandlas juridiskt. Från Region Skånes sida har vi nu gått i bräschen för ett praktiskt agerande och uppmanar minister Attefall (KD) att agera för att en lagändring kommer till stånd som sätter människors hälsa främst - det handlar faktiskt om att rädda liv!